VEØY KONSERNET OMORGANISERER

Veøy konsernet har siste årene vært gjennom store endringer med organisk vekst, etablering av nye kontorer og implementering av selskaper som har blitt kjøpt opp. Pr i dag har konsernet passert 700MNOK i årlige inntekter og har fortsatt vekst og videre planer for fremtiden. Dette har skjedd uten særlige endringer i den administrative kapasiteten.

Konsernet er pr i dag et av Norges desidert største privat-eide transportselskap.

Arne Langseth har i utallige år stått i front som eier og leder av denne utviklingen, og hele tiden hatt søkelys på god drift og utnyttelse. Det har medført at konsernet fremstår som solid og lønnsomt i en bransje som ellers er preget av svært svake marginer.

Det har siste par årene pågått prosess for å avklare fremtidig organisering av Veøy-konsernet, der organisasjonen må tilpasses dagens størrelse og sikre videre utvikling. 

I denne situasjonen har Arne Langseth ønske om å bli avlastet som daglig leder og gå over i en annen mer målrettet funksjon. 

I den forbindelse har styret i Veøy AS besluttet å tilsette Lars Elling Bjåstad som ny Konsernsjef. Bjåstad er i dag adm.dir og deleier i datterselskapet Veøy Møre AS i Ålesund, og har vært sentral i oppbyggingen av dette selskapet. Han har siste årene også vært deltager i Veøy-konsernet sin ledergruppe, og vært aktiv i ulike prosesser der. Bjåstad har tidligere ledet flere andre større selskaper, og det meste av sitt yrkesaktive liv jobbet med bil og transport. Han vil også videre fortsette som leder for Veøy Møre AS.

I forbindelse med endringene blir også konsernledelsen formalisert, der Arne Langseth skal ha ansvar for den samlede operative drift, og Espen Angvik som i dag er regionsleder for Østlandet og har hatt ansvaret for markedet, blir Markedsdirektør med samlet ansvar i hele konsernet. Med dette grepet vil Veøy ta steget videre og starte byggingen av den nye organisasjonen som skal ivareta det langsiktige perspektivet.

Eiere og ledelse i konsernet har stor tro på at endringene skal befeste Veøy sin videre utvikling, der målsettingene om å være nær kunden, være best, og i tillegg lønnsomme skal ivaretas på en god måte.

Arne Langseth uttaler at han er svært tilfreds med denne løsningen der det blir enda mer anledning til å fokusere på optimalisering av driften, samtidig som konsernets overordnede funksjoner blir ivaretatt og videreutviklet. Dette legger iflg Langseth grunnlaget for den langsiktige strategien både eierne og selskapet har for fremtiden.

Ved behov for flere opplysninger:

Arne Langseth 911 15800

Lars Elling Bjåstad 908 82157